Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb podľa čl. 13 nariadenia EÚ a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ESupravujúce ochranu osobných údajov [všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, (ďalej len „GDPR“)] a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Zásady ochrany osobných údajov na stiahnutie