Ako postupovať !!!

1. Krok
Obráťte sa na príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu o základné informácie.

2. Krok
Na kontrolu originality je potrebné od 15.02.2008 predložiť okrem dokladu totožnosti aj tieto originál doklady a ich kópie :

Osvedčenie o evidencii ( Technický preukaz ) – Originál + fotokópie originálov
Doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo ( v prípade, ak ho neobsahuje Osvedčenie o evidencii alebo Technický preukaz ) – Originál + fotokópie originálov
Doklad o nadobudnutí vozidla a to : faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu – Originál + fotokópie originálov

3. Krok
Doporučenie:
Zabezpečte si v servise očistenie identifikačného čísla motora resp.kódu motora. Vyhnete sa tak zbytočným problémom so zisťovaním pôvodnosti typu motora .

Tieto originál doklady je potrebné, v prípade ak nespĺňajú normu podľa smernice komisie 2003/127/ES, predložiť výlučne v štátnom slovenskom príp.českom jazyku, v opačnom prípade je potrebný úradný preklad podľa Zákona 106/2018 Z.z. . Pri niektorých typoch “ Osvedčení o evidencii ( Technický preukaz ) “ je potrebný preklad nielen údajov o vozidle a technické parametre, ale aj prip. vysvetlivky na zadnej časti dokladov . Všetky Zákony a Smernice nájdete na našej stránke pod záložkou : O kontrole / Legislatíva.

Zároveň je potrebné pristaviť vozidlo výlučne v čistom stave a bez zbytočného nákladu:

Exterier vozidla t.j. pred kontrolou umyť vozidlo ( v opačnom prípade nie je možná KO vozidla )
priestor v oblasti VIN čísla
batožinový priestor – prázdny

UPOZORNENIE:
Vozidlo je nutné pristaviť na čas objednania !!!. Po tomto čase nebude Vaša objednávka akceptovaná, je nutné zaregistrovať novú objednávku !!!!“